Saturday, 05 August 2017 10:16

Культурный шок: в Москве продолжается уничтожение одного музея другим


 

4.08.2017 | Mos.news

Культурный шок: в Москве продолжается уничтожение одного музея другим

http://mos.news/news/kultura/kulturnyy_shok_v_moskve_prodolzhaetsya_unichtozhenie_odnogo_muzeya_drugim_/