Saturday, 02 September 2017 18:24

Культурный шок: в Москве продолжается уничтожение одного музея другим


 

 

4.08.2017 | Mos.news

Культурный шок: в Москве продолжается уничтожение одного музея другим

http://mos.news/news/kultura/kulturnyy_shok_v_moskve_prodolzhaetsya_unichtozhenie_odnogo_muzeya_drugim_/